Magyar · Română · English

Főoldal / Tudományos élet /

4 éve

Kiss András (1922-2013) gondolatai a romániai magyar jogi szaknyelvről

Kiss András az egykori Bolyai Tudományegyetemen szerzett jogász oklevelet. Jogtörténész, levéltáros, az 1978-ban megjelent Román-magyar jogi szótár egyik szerzője volt.

... A fejlődő anyanyelvű jogi terminológia ismerete nélkül végül oda juthatunk, hogy a román szakkifejezések ötletszerű, egyéni, sokszor dilettáns fordításával előbb-utóbb zavar keletkezhet a jogalkalma­zásban...

Az anyanyelvű jogi terminológia tehát nézetünk szerint szilárd alapja kell hogy legyen az öntudatos, jól megértett közéleti tevékenységnek, jogtiszteletnek és jogalkalmazásnak. Nem a hivatalos román jogi terminológiát pótoljuk vele, ha­nem ráépítjük a hivatalos terminológia tökéletes megértését, hiszen a román nyelv alapos ismerete elengedhetetlenül fontos. Anyanyelvünkön gondolko­zunk, azon érthetjük meg legjobban azokat a fogalmakat is, amelyeket a hivatalos nyelv kifejez. Mert - közhelyet ismétlünk ugyan - fel kell eleveníte­nünk itt azt az igazságot, ami a jogi műveltségre és szaknyelvre is vonatkozik, éspedig hogy az anyanyelv tökéletes ismerete nélkül nem sajátíthatunk el tökélete­ sen más nyelvet sem.

A helyes megoldáshoz azonban... a helyes jogi terminológia tudatos használata vezethet. Írásunk elején említettük, hogy a polgári korszak magyar jogi terminológiája használat során alakult ki. A mi sajá­tos hazai terminológiánk is csak úgy alakulhat ki, csak úgy fejlődhetik, ha élünk vele. Ez pedig mindenekelőtt a mi feladatunk, és ne másoktól várjuk a kérdés megoldását. A közéletben tevékenykedőknek, a jogászoknak kell jogi nyelvünkkel élniük. Mert ha egy magyar anyanyelvű közéleti személy vagy jogász nem tudja saját anyanyelvén szabatosan kifejezni azt, amit szakterületéről el szeretne mondani, kétséges, hogy megértette akár románul, akár magyarul azt, amit másokkal hivatott megértetni.

Kiss András fotóját Horváth László készítette. Kiss Andrásnak a romániai magyar jogi szaknyelvről szóló gondolatai a Korunk 1972/10. számában jelentek meg.

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro